Click here for the proper English version of these Terms & Conditions.

Algemene voorwaarden

Om een goede en prettige professionele relatie tussen ons en onze cliënten te waarborgen, is het belangrijk dat we dezelfde kennis delen over hoe we zullen samenwerken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van KrachtBundel.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van KrachtBundel, verder te noemen Opdrachtnemer.
1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer in een contractuele relatie staat (of komt te staan) of een samenwerkingsovereenkomst aangaat.
1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
1.4. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien gepersonaliseerd schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op de diensten van Opdrachtnemer. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij gepersonaliseerde schriftelijk anders is bepaald.
1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd, in strijd met huidige of toekomstige wetten of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde, strijdige c.q. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
1.6. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij anders wordt overeengekomen.
1.7. Algemene voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Opdrachtnemer is ingestemd.
1.8. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en overeenkomsten

2.1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.
2.2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vast overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Opdrachtnemer gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte, op welke wijze dan ook, aan Opdrachtgever is overhandigd en waar Opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, de offerte ondertekent, dan wel toelaat dat met de uitvoering ervan wordt begonnen.
2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
2.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
2.6. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.3. is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Opdrachtnemer gelden hierbij als bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
2.7. Informatie en mededelingen, die telefonisch of per email worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk benoemd. Opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
2.8. Fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Opdrachtnemer niet.
2.9. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
2.10. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3.2. Eventuele, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
3.3. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Opdrachtnemer in haar offerte of opdrachtbevestiging aan haar heeft medegedeeld.
3.4. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer nog worden gecorrigeerd.
3.5. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen zijn dat Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 4 Betaling

4.1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren.
4.3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is Opdrachtgever, zonder de noodzaak van een ingebrekestelling, in verzuim.
4.5. Bij een niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever is Opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
4.6. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
4.7. Ten laste van Opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Opdrachtnemer als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
4.8. In geval van het niet nakomen van de (betalings-)verplichtingen door Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en andere kosten daaronder inbegrepen.
4.9. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Opdrachtnemer heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van Opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 Uitvoering van diensten

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig te verstrekken aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
5.2. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door Opdrachtgever te verstrekken informatie, kan Opdrachtgever Opdrachtnemer niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang Opdrachtgever niet alle verlangde informatie (tijdig) heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege annulering/vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.4. Indien door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.5. Indien Opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Opdrachtnemer in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan Opdrachtnemer schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zoals bepaald in deze voorwaarden.
5.6. Overeenkomsten die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.7. Overeenkomsten die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor Opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
5.8. Opdrachtnemer heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten te indexeren.
5.9. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contracttermijn.
5.10. Een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand in acht dient te worden genomen.
5.11. Een opzegging dient steeds per aangetekende brief plaats te vinden.

Artikel 6 Klachten

6.1 Opdrachtgever is verplicht direct na de (op)levering van verrichte diensten te controleren of de verrichte diensten naar behoren zijn verricht c.q. opgeleverd.
6.2. De door Opdrachtnemer verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door Opdrachtgever indien door Opdrachtgever niet binnen twee weken na oplevering van de diensten, per aangetekende brief, gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht c.q. opgeleverd. Klachten die na deze periode worden ingediend, worden niet geaccepteerd.
6.3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door Opdrachtgever en Opdrachtnemer dient te worden ondertekend.
6.4. Indien de klacht naar het oordeel van Opdrachtnemer juist is, zal Opdrachtnemer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot maximaal de hoogte van de factuurwaarde van de geleverde dienst of het leveren van een dienst, vergelijkbaar met (het onderdeel van) de geleverde dienst waar een klacht over is ingediend.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, waaronder eventueel mede inbegrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
7.2 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming door Opdrachtnemer, de geleverde of ter beschikking gestelde zaken aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Opdrachtnemer verrichte diensten.
8.2. Indien en voor zover er in het kader van de door Opdrachtnemer verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds Opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Opdrachtnemer adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen (zonder goedkeuring van Opdrachtgever).
8.3. De door Opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
8.4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever of derden, tenzij er van haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
8.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien schade komt door het aandragen van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Opdrachtgever.
8.6. Opdrachtnemer erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
8.7. Indien Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding maximaal het bedrag van het onderdeel op de factuur waarvoor schadevergoeding is aangevraagd.
8.8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade door een derde partij, ook al is deze door Opdrachtnemer ingehuurd of aangedragen. De schade zal, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer en zonder kosten voor Opdrachtnemer, onderling tussen Opdrachtgever en de derde partij worden afgehandeld.
8.9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst tegen Opdrachtnemer doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van Opdrachtgever komen.
8.10. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Opdrachtnemer schriftelijk (per aangetekende brief) te zijn gemeld. Bij gebreken waarvan vervalt het recht op schadevergoeding.

Artikel 9 Overmacht

9.1. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer ziekte, vervoersproblemen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk/verbinding of van gebruikte communicatie-systemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Opdrachtnemer, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
9.3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk per aangetekende brief op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.
10.3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
10.4. Indien de Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing gehouden is om vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever te verstrekken aan derden die bij wet of door de bevoegde rechtbank zijn aangewezen, is de Opdrachtnemer niet verplicht tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Bovendien heeft de Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst in dat geval te ontbinden.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij Opdrachtnemer of andere rechthebbenden.
11.2. Het is Opdrachtgever verboden gebruik te maken van, of wijzigingen aan te brengen in, de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer of andere rechthebbenden.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
12.3. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever (al dan niet voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
12.4. Opdrachtnemer kan de overeenkomst ook met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
12.5. Bedragen die Opdrachtnemer heeft gefactureerd en/of nog moet factureren in verband met de werkzaamheden die zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
12.6. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen vijf dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 Training

13.1. Onder Training wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops en/of andere bijeenkomsten die door Opdrachtnemer worden verzorgd.
13.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, inschrijvingen voor een Training zonder opgave van redenen te weigeren.
13.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Training af te gelasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
13.4. Indien een Training specifiek voor één Opdrachtgever wordt verzorgd, kan Opdrachtnemer desgewenst het voor de Training gebruikte materiaal (presentatie, lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) Opdrachtgever aanpassen. Het is Opdrachtgever toegestaan hierin tweemaal wijzigingen te laten aanbrengen door Opdrachtnemer.
13.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Opdrachtnemer voor de Training gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de Training, op de factuur aangegeven bankrekening van Opdrachtnemer, te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Opdrachtnemer het recht deelname aan de training te weigeren. De deelnamekosten blijven echter onverminderd verschuldigd.

Artikel 14 Annulering

14.1. Annulering van een overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per mail of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het bericht door Opdrachtnemer beslissend voor het tijdstip van annulering.
14.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de volgende annuleringskosten. Opdrachtgever kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de overeenkomst kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen twee tot een weken voor aanvang van van de overeenkomst is Opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor de aanvang van van de overeenkomst is Opdrachtgever 100% van de kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.
14.3. Indien er externe kosten zijn gemaakt voor de betreffende overeenkomst dan zijn deze kosten altijd 100% verschuldigd, ongeacht de opzegtermijn. Wanneer er derden zijn ingeschakeld voor de betreffende overeenkomst waar kosten voor zijn/worden gemaakt die niet zijn te annuleren, dan zijn deze kosten altijd 100% verschuldigd, ongeacht de opzegtermijn.
14.4. Bij verhindering of niet deelnemen aan de overeenkomst door Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangestelde deelnemer(s) zonder tijdige annulering, is Opdrachtgever 100% van de kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.
14.5. In geval Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is de overeenkomst bij te wonen, is Opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige overeenkomst.
14.6. Afspraken kunnen door Opdrachtnemer te allen tijde worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en/of andere omstandigheden die Opdrachtnemer verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op enige (schade) vergoeding.

Artikel 15 Vouchers

15.1. Onder Voucher wordt verstaan iedere Cadeau- en Kortingsbon die door Opdrachtnemer wordt uitgegeven (zowel elektronisch als gedrukt) en waarbij Opdrachtgever een verlaging op het factuurbedrag ontvangt.
15.2. Vouchers voorzien van een unieke code worden slechts éénmaal verstrekt. U dient de Voucher (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Vouchers en -codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Opdrachtnemer te worden verstrekt.
15.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een Voucher uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Voucher (in geval van een elektronische Voucher de e-mail die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen van Opdrachtgever.
15.4 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Voucher of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Voucher is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Voucher niet meer worden gebruikt.
15.5 Vouchers uitgegeven door Opdrachtnemer zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen en/of diensten van Opdrachtnemer.
15.6 Vouchers of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
15.7 De restwaarde van een Voucher kan worden gebruikt voor volgende bestellingen en is niet overdraagbaar.
15.8 Het is niet toegestaan Vouchers of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder inbegrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Vouchers wordt ontzegd.
15.9 Per opdracht mag maximaal één Voucher worden ingewisseld, met een maximum van 25% van de totale kosten van de opdracht, tenzij anders aangegeven.

Artikel 16 Persoonsgegevens

16.1 Opdrachtnemer is de (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
16.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
16.3 Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van haar (persoons)gegevens in de persoonsregistratie van Opdrachtnemer voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wanneer Opdrachtgever daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
16.4 Opdrachtnemer is als bewerker/verwerker in de zin van de Wbp en de AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Opdrachtnemer noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en het zal Opdrachtnemer vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtnemer in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.

Artikel 17 Toepasselijk recht

17.1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Arbitrale clausule

18.1. In het geval van een geschil tussen partijen inzake de uitlegging of toepassing van een overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, trachten de betrokken partijen tot een minnelijke schikking van het geschil te komen door onderhandeling of andere vreedzame middelen van hun keuze, met inbegrip van voorlegging van het geschil aan een scheidsgerecht, waarvan de beslissingen bindend zijn voor de partijen bij het geschil.
18.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechtelijke macht, bij wege van bindend advies worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht is samengesteld uit één arbiter. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
18.3. Consolidatie van de arbitrageprocedure met andere arbitrageprocedures, zoals voorzien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 39 van het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, is uitgesloten.
18.4. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Groningen/Veendam, 24 juni 2019 (versie 5)
KVK nummer 02084480